Nhiệm vụ của chúng tôi là gì?

Tông đồ của chúng ta là gì?


Hôm nay Các chị em của Hài Đồng Giêsu sống một sự hiện diện của tình yêu đối với Chúa Cha và anh chị em trong:
  • Vùng ngoại ô
  • Thế giới nông thôn
  • Thị
  • bằng cách tham gia vào cuộc sống của khu phố, giáo xứ, đô thị của họ với tư cách là tình nguyện viên trong các hiệp hội khác nhau
  • Bằng cách tạo liên kết với khu phố của họ và mở cửa cộng đồng của họ để cầu nguyện
  • Bằng cách chia sẻ cuộc sống hàng ngày của những người đơn giản, niềm vui, lo lắng của họ
  • Đồng hành cùng người bệnh, người già
  • bằng cách giảng dạy, v.v.

Điều lệ chung của các trường, EHPA-EHPAD và các hiệp hội đối tác

Trong tinh thần chung của Anne-Marie Martel

Theo Anne-Marie MARTEL, đây là Hiến chương để khẳng định niềm tin, giá trị, phương thức hành động, cam kết của chúng tôi, để thúc đẩy sống chung, các mối quan hệ trong các cơ sở của chúng tôi, những nơi sống và dịch vụ khác nhau của chúng tôi

Tham khảo &; tải xuống hiến chương của các cơ sở của Dòng Nữ tu Hài Đồng Giêsu nhờ liên kết sau: